ربات تبدیل متن به گفتار در تلگرام با قابلیت تبدیل متون شما به صدای مرد و زن ، نمونه ای از کارکرد این ربات را از طریق صوت زیر می توانید گوش کنید.

لینک بات