سلف بات چیست : سلف بات به رباتی گفته می شود که فقط به دستورات خود فرد جواب می دهد در واقع خود فرد تبدیل به ربات می شود فرد دستور می دهد و خود فرد هم جواب می دهد.... سلف بات بیشتر جنبه سرگرمی دارد.