برای مخفی کردن نام ، کافی است تا فاصله خالی (ظاهرا بدون کاراکتر) بین دو قلاب زیر را کپی و به جای نام خود ، جایگذاری کنید . این فاصله ، حاوی کاراکتر “نیم فاصله” است و میتواند به جای نام قرار بگیرد .

+ این جای خالی ، با فاصله ی معمولی تفاوت دارد . 


[‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌‌‌ ‌    ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌]


توجه : خود قلاب ها را نباید کپی کرد .